Начало >> Кои страни участват
<
<
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ HA ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

АВСТРИЯ

Здравноосигурителна институция no място на престой
Местната здравна каса -Gebietskrankenkasse.

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва дa ce обърнете към изпълнител на медицинска помощ, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на здравно-осигурителната институция пo местопребиваването Ви. B такъв случай лечението е безплатно.

Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките срещу рецепта. Предвидено е доплащане за всеки предписан медикамент.

Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекар.
Предвидено е доплащане за ден болничен престой.
Лечението в частни клиники е по-скъпо.

БЕЛГИЯ

Здравноосигурителна институция no място нa престой
Местните подразделения на Фонда за здравно u инвалидно осигyряване - Caisse auxiliaire dassurance maladie-invaliditё/Hulpas voor Ziekte-en lnvaliditeitsverzekering, или в подразделенията на местните здравни фондове - Мutuаlitё/Ziеkеnfоnds.

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
Лечението първоначално се заплаща. За да получите възстановяване на разходите (75 на сто от договорените ставки) е необходимо да представите иэдадените фактyри пред избраната от Вас компетентна осигyрителна институция в Белгия.

Медикаменти
Рецептата и фактурата от аптеката се представят пред избраната от Вас белгийска осигурителна институция за възстановяване на разходите.
Възможно е доплащане в голям размер.

Болнично лечение
За постъпване в болница трябва да представите пред белгийската осигyрителна институция издаденото от лекар направление, както и своята ЕЗОК.
Предвидено е доплащане за болничен престой и за медикаменти, както и еднократна такса.

Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност (certificat d'arret de travail), трябва в срок от 3 дни да го представите пред компетентната осигyрителна институция в Белгия, която ще извърши проверка.
Вторият екземпляр на удостоверението се предоставя пред Вашия работодател след завръщане в България.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Здравна институция по място на престой
National Health Service (NHS).
Department for Work and Pensions and Overseas Benefits Directorate: Tyneview Park, Whitley Road,
Benton, Newcastle Upon Tyne NE 98 1 ВА, tel.: 0191 218 77 77

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
Лечението е безплатно при лекари от системата на NHS.
Адресите на изпълнителите на медицинска помощ могат да се открият в интернет: www.nhs.uk.
Информация предоставят и местните здравни служби:
в Англия: PrimaryCareTrusts (РСТ);
в Шотландия: National Health 5ervice Boards;
в Уелс: Local Health Boards;
в Северна Ирландия: Health and Social Services Boards.
Трябва да се обърнете към тези служби и в случай, че лекар от NHS откаже да Ви прегледа или лекува.
Адресите на здравните служби ще получите също така и в полицията, в обществените библиотеки (public library) uлu между 10.00 и 17.00 ч. на следните координати:
в Англия/ Уелс - тел.: 08454647;
в Северна Ирландия-тел.:02890324431;
в Шотландия - тел.: 08454242424.
Преди започване на лечението трябва да се уверите, че то се извършва в рамките на системата NHS. При денталната помощ е предвидено доплащане.

Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките-срещу рецепта.
Информация за доплащането и за други условия можете да получите на тел.: 0800 91 77711.

Болнично лечение
Лечението е безплатно в болниците на NHS.
Разходите за допълнителни екстри (напр. единична стая) се поемат от пациента.

Временна неработоспособност
Трябва да поискате от лекаря да Ви издаде Удостоверение за временна неработоспособност и един екземпляр от него да изпратите незабавно на следния адрес:
във Великобритания: Department for Work and Pensions lnternational Pension Centre, Tyneview Park, Newcastle upon Tyne, NE 981 ВА;
в Северна Ирландия: Social SecurityAgency Castle Court, RoyalAvenue, Belfast, BT 1 1 5В.

(Гибралтар (задморска територия на Великобритания)
При представяне на ЕЗОК лечението в Здравния центьр Casemates e безплатно.
Това се отнася и за лечение в болницата St. Bernards. Предвидено е доплащане за лечението и за лекарствата.)

ГЕРМАНИЯ

Здравноосигурителна институция по място на престой
Здравна каса по Ваш избор (Krankenkasse).
Такива са: Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK), Betriebskrankenkasse (BKK), Ersatzkasse (напр. ВЕК, DAK, ТК), lnnungskrankenkasse (IKK) и други.

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на осигурителната инститyция по местопребиваването Ви.
При първото посещение при лекар/зъболекар заплащате такса за тримесечие.
Ако получите направление за лекар специалист, трябва да представите на лекаря квитанцията за вече платената такса, за да не я заплащате повторно.

Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките - срещу рецепта.
Пациентът поема 10 на сто от разходите (минимум 5 евро, максимум 10 евро и не повече от действителните разходи ).
Лицата под 18-годишна възраст са освободени от доплащане.

Болнично лечение
За постъпване в болница се нуждаете от направление, издадено от лекар.
При спешни случаи можете да се обърнете и директно към болница, като представите своята ЕЗОК.
Трябва да потърсите съдействието на болницата, която да се свърже с избраната от Вас здравна каса за поемане на разходите.
Пациентът заплаща такса за болничен престой (най-много за 28 дни в годината).
Лицата под 18-годишна възраст са освободени от такса.

Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го предадете на избраната от Вас здравна каса по местопребиваването Ви.

ГЪРЦИЯ

Здравноосигурителна институция по място на престой
Социалноосигурителната служба I.K.A.- E.T.A.M,8 rue Aghiou Constantinou, 10241 Athenes или в местните поделения на тази институция.

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към договорни партньори на I.K.A.- E.T.A.M, или към местно/регионално здравно заведение (в повечето случаи те са поделения на I.K.A.- E.T.A.M).
Преди прегледа трябва да запишете час за посещение, на тел.: 184.
При спешни случаи можете да се обърнете към обществените здравни заведения на E.S.Y

Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките-срещу рецепта.
Пациентът поема част от разходите.

Болнично лечение
За постъпване в болница трябва да представите пред компетентната осигyрителна институция издаденото от лекар направление.
Ако по някакви причини това не е възможно, при постъпването следва да обърнете внимание върху Вашите права, свързани c I.K.A.- E.T.A.M, u да информирате за случая гръцката осигyрителна институция още преди изписването Ви.
Ако се наложи да заплатите за оказаната Ви медицинска помощ, следва да подадете заявление до тази институция за (евентyално) възстановяване на разходите.

ДАНИЯ

Здравна институция по място на престой
Органите на местната власт - Kommunen.

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на институцията по местопребиваването Ви.
При представяне на ЕЗОК лечението е безплатно.
Ако сте получили направление от общопрактикуващ лекар, раэходите за лечението при лекар специалист, сключил договор с местната инститyция, се възстановяват в пълен размер.
Адресите на договорните партньори на съответните институции можете да получите от местната Amtskommune. За прегледи и лечение извън работното време на лекарите е организирано дежурство.
Подробна информация можете да получите на тел.: 70 13 00 41.
В Копенхаген има дежурни лекари специално за туристи (на тел.: 33 15 46 00).
При посещение при зъболекар се възстановяват част от разходите (за определени манипулации).
Искането за възстановяване на разходите се заявява пред датската институция след представяне на фактурите и на ЕЗОК.

Медикаменти
Лекарствата се получават в аптека срещу представяне на рецепта и на ЕЗОК.
Разходите (отчасти или изцяло) са за сметка на пациента.

Болничнолечение
За постъпване в болница е необходимо да представите своята ЕЗОК и направление, издадено от лекар. Лечението е безплатно.

Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, трябва да го представите пред институцията по място на престой в тридневен срок Sygedagpengekontoret/Socialforvaltningen.

ЕСТОНИЯ

Здравноосигурителна институция по място на престой
Естонската здравноосигyрителна каса (Eesti Haigekassa).

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на осигyрителната институция по местопребиваването Ви, или към общинско/държавно здравно заведение, като представите своята ЕЗОК.
При спешен случай трябва да се обадите на тел.: 112.
За лечение при лекар специалист е необходимо направление, издадено от общопрактикуващ лекар.
При домашно посещение, както и при лечение от лекар специалист, е предвидено доплащане.
От денталната помощ се поемат единствено разходите за неотложно вадене на зъб (и лекуване на абсцеси), извършени от договорни партньори на компетентната осигурителна институция.

Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките - срещу рецепта.
Компетентната осигурителна институция поема разходите само эа медикаменти, включени в изготвен от нея списък.
Предвидено е доплащане.

Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекуващия лекар.
Предвидена е такса за болнично лечение (най-много за 10 дни престой).
При спешни случаи можете да се обърнете и директно към спешно отделение в болница, като представите своята ЕЗОК.

Временна неработоспособност
Трябва да поискате от лекуващия лекар да Ви издаде Удостоверение за временна неработоспособност, което да представите пред местната компетентна институция.
Вторият му екземпляр ще представите на Вашия работодател след завръщането си в България.

ИРЛАНДИЯ

Здравна институция по място на престой
Здравното управление по местопребиваване - Health Board. General Medical Service (GMS).

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ - договорен партньор на General Medical Service (GMS), u да представите своята ЕЗОК.
Адресите на тези изпълнители на медицинска помощ можете да получите в поделенията на здравната служба - Health Service Execute HSE.
Трябва да обърнете внимание на лекаря/зъболекаря, че желаете да бъдете лекувани според пакета от дейности, договорен c GMS.
За посещение при лекар специалист трябва да получите съответното направление.
Зъболечението е възможно само в спешни случаи.

Медикаменти
Лекарствата се получават безплатно в повечето аптеки срещу рецепта.

Болнично лечение
За хоспитализация е необходимо лекарят да Ви издаде направление за болница от системата на GMS.
Ако постъпите като частен пациент, разходите ще бъдат за Ваша сметка.
За транспортиране на неподвижно болни трябва да се обадете на тел.: 999 или 112.

Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го изпратите на Department of Social and Family Affairs, Aras Mhic Dhiarmada, Stora Street, DubIin 1.

ИСПАНИЯ

Здравноосигурителна институция по място на престой
Местната дирекция на lnstituto Nacional de la Salud.
Местното поделение на INSS (lnstituto Nacional de la Seguridad Social).

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към лекарски кабинет (Consultorio), здравен център (Centro de Salud) uлu болница, свързани с осигyрителната институция, като представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
Координатите на тези здравни заведения можете да получите в общината, полицията или в местното поделение на INSS, pecn. в неговия Консултативен център-Сеntго de Atencion е informacion.
Прегледът при лекар специалист става само със съответно направление.
Разходите эа зъболечение се поемат от пациента.

Медикаменти

Лекарства се получават във всички аптеки (farmacia) - срещу рецепта. Предвидено е доплащане (пенсионерите са освободени от него).

Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление от лекар, в което е отбелязана конкретната болница.
При постъпването трябва да представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
Лечението е безплатно.

Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност (Parte de baja), трябва да го представите в местното поделение на INSS.

ИТАЛИЯ

Здравноосигурителна институция по място на престой
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.). Unita Sanitaria Locale (U.S.L. ).

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към лекар/зъболекар, амбулатория или Servicio di guardia turistica (ако има такива в мястото Ви на престой) от системата на A.S.L.
В извънработно време, както и в почивни и празнични дни, можете да се обърнете към Guardia medica notturna e festiva.
Информация за оторизираните изпълнители на медицинска помощ може да получите от А.S.L. или в аптеките.
(В провинция Форли лекарските услуги през летния период - от юни до септември - се получават от Servicio di Guardia Medica Estiva.
B такъв случай не е необходимо да се свързвате c A.S.L.
B случай че получите лечение, от A.S.L. ще Ви издадат специална здравна книжка, в която се нанасят извършените медицински дейности и предписаните медикаменти.)
За посещение при лекар специалист е необходимо съответно направление.
Предвидено е доплащане.

Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките - срещу рецепта.
За лекарствата от категория А не се дължи такса за издаване на рецепта, за лекарствата от категория В пациентът поема 50 на сто от разходите, а за всички останали медикаменти той заплаща цялата сума.

Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо A.S.L. да потвърди издаденото от лекар направление.
Безплатно е лечението само в общодостъпната болнична категория.

КИПЪР (РЕПУБЛИКА КИПЪР)

Здравна институция по място на престой
Министерството на здравеопазването, Никозия.

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към държавно здравно заведение (напр. Rural Health Centre), като представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
Предвидена е такса за всеки преглед.

Медикаменти
Лекарствата се получават във всяка държавна аптека-срещу рецепта.
Частните аптеки нямат право да продават лекарства, разходите за които се възстановяват от компетентната кипърска осигyрителна институция.

Лечение в болница
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекар.
При спешни случаи можете да се обърнете към спешното отделение на държавна болница, като представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.

Временна неработоспособност
Ако лекуващият лекар Ви издаде Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни той трябва да го изпрати в отдел "Социално осигyряване" в Министерството на труда и социалното осигyряване в Никозия (Department of Social lnsurance, Ministry of Labour and Social lnsurance, 7, Lord ByronAvenue, 1465 Nicosia).
Ако по някаква причина той не изпрати документа, Вие трябва да направите това.

ЛАТВИЯ

Здравноосигурителна институция по място на престой
Държавната агенция за задължително здравно осигyряване (респ. нейните поделения)-Veselibas oligatas apdrosinasanas valsts agentura.

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към изпълнители на медицинска помощ - договорни партньори на Държавната агенция, като представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
Допълнителна информация можете да получите на (безплатен) телефон: 800 1234.
За преглед при лекар специалист е необходимо съответно направление. Предвидено е заплащане на такси.
Зъболечение е предвидено само за лица под 18-годишна възраст.

Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките - срещу рецепта.
Разходите за "обща" рецепта се поемат от пациента, а лекарствата по "специална" рецепта се заплащат частично от пациента.
Предвидена е такса "услуга", която се дължи на аптеката.

Лечение в болница
За постъпване в болница е необходимо да представите направление, издадено от лекар.
Освен предвидената такса за приемане пациентът поема и други болнични разходи.

Временна неработоспособност
Ако лекарят Ви издаде Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го изпратите на Valsts socialas apdrosinasanas agentura в Рига.

ЛИТВА

Здравноосигурителна институция по място на престой
Местната каса на пациентите-Teritorines ligoniu kasos.

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост следва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на осигyрителната инститyция по местопребиваването Ви.
Трябва да представите своята ЕЗОК и документ за самоличност. За преглед при лекар специалист е необходимо съответно направление.
Дентална помощ се получава само при частни зъболекари и се заплаща от пациента.

Медикаменти
Лекарствата се получават във всички аптеки-срещу рецепта.
Лекарства, които не са включени в ценовата листа, се заплащат от пациента.
В останалите случаи на аптеката се дължи определен процент от стойността на лекарствата.

Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление от лекар.
Трябва да представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.

Временна неработоспособност
Ако лекарят Ви издаде Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го изпратите в местното поделение на Държавния фонд за социално осигyряване-Valstybinio socialino draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai.

ЛЮКСЕМБУРГ

Здравноосигурителна институция по място на престой
Caisse de maladie des Ouvriers -125 Route d'Esch, L-1471 Luxembourg Ville, uлu местно подразделение на тази здравноосигурителна институция.

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
Прегледът при лекар/зъболекар първоначално се заплаща от пациента.
След представяне на фактурите и на ЕЗОК люксембургската осигyрителна институция възстановява направените от пациента разходи (след приспадане на предвиденото доплащане).
При зъболечение се предвижда доплащане.
Информация за адресите на договорните партньори на компетентната осигурителна институция може да се получи на тел.: 112.

Медикаменти
Лекарствата първоначално се заплащат от пациента.
Компетентната осигурителна институция възстановява (изцяло или частично) разходите за определени лекарства.

Болнично лечение
За постъпване в болница трябва да представите направлението, издадено от лекар, както и своята ЕЗОК. Предвидено е заплащане на такса за ден болничен престой (най-много за 30 дни).

МАЛТА

Здравна институция по място на престой
Divizjoni tas - Sahha (отдел "Здравеопазване"), Валета.

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към лекар от системата на държавните здравни заведения (Health Centres) u болници (Hospitals), като представите своята ЕЗОК.
За преглед при лекар специалист е необходимо направление, издадено от общопрактикуващ лекар.
Зъболечението не е включено в договорения пакет медицинска помощ.

Медикаменти
Лекарствата се получават във всяка аптека-срещу рецепта.
Разходите за лекарства се възстановяват само при лечение в болница, както и в първите 3 дни след изписването.

Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекар.
При спешни случаи можете да се обърнете към специализирана държавна болница, като представите своята ЕЗОК.
Разходите за лечение в частна болница не се възстановяват.

Временна неработоспособност

Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го изпратите в Министерството за социална сиryрност- във Валета (Dipartiment tas Sigurta Socjali, 38, Ordnance Street, Valletta CMR 02).

ПОЛША

Здравноосигурителна институция по място на престой
Поделенията на Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ (Национален здравен фонд).

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към договорен партньор на NFZ uлu към обществен здравен център. Трябва да представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
За преглед при лекар специалист е необходимо съответно направление.
Зъболечението е ограничено до най-неотложните дейности.
Предвидено е доплащане.

Медикаменти
Лекарствата се получават във всяка аптека - срещу рецепта. Пациентът поема (изцяло или частично) разходите.

Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо да представите направление, издадено от лекар.

Временна неработоспособност
Ако лекарят Ви издаде Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го изпратите на местното поделение на Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS).

ПОРТУГАЛИЯ

Здравноосигурителна институция по място на престой
Местното поделение на Centro de Saude.
Местната здравноосигyрителна служба (Administracao Regional de Sаudе).

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към Centro de Sайде, респ. към договорните партньори на тази институция.
При спешен случай трябва да се обърнете към обществена болница или към здравен център (според регионалното деление тези центрове са: Centro de Atendimento de Urgencias, Servicio deAtendimente de Situacoes Urg~ntes, или Servicio deAtendimento Permanente).
Предвидено е доплащане.

Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките срещу рецепта.
За лекарства от т.нар. "положителен списък" се заплащат между 30 и 80 на сто от стойността.

Лечение в болница
За постъпване в обществени болници или в частни клиники, които имат договор с компетентната осигурителна институция, трябва да представите направление, издадено от лекар.
Лечението в обществените болници е безплатно.

Временна неработоспособност
За констатираната в Centro de Saude временна неработоспособност трябва да бъде уведомена компетентната българска институция.

РУМЪНИЯ

Здравноосигурителна институция по място на престой Национална здравна каса - Casa Judeteana deAsigurari de Sanatate.

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към лекар, сключил договор със здравната каса.
За преглед при лекар специалист е необходимо направление. По принцип лечението е безплатно.
Зъболечение е възможно само в спешни случаи (и то в ограничен размер). Доплащането е до 60 на сто за лицата над 18-годишна възраст.

Медикаменти
Лекарствата се получават във всяка аптека - срещу рецепта.
Възстановяват се разходите само за лекарствата от списъка с "твърди цени", като в зависимост от вида на медикамента се възстановява част от эаплатената сума.

Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление от лекар.
В спешни случаи трябва да се обърнете към болници от системата на здравната каса.
Трябва да представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
Предвидено е доплащане.

Временна неработоспособност

Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го представите пред компетентната осигyрителна институция.

СЛОВАКИЯ

Здравноосигурителна институция по място на престой
Vseobecna Zdravotna poistovna (и нейните подразделения).

Преглед и лечение при лекар/зъболекар

При необходимост следва да се обърнете към лекар, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на осигурителната институция по мястото на престоя Ви.
Трябва да представите своята ЕЗОК.
За преглед при лекар специалист е необходимо съответно направление.
Договореният пакет за зъболечение е ограничен.
Ако Ви се наложи дентална манипулация, зъболекарят трябва предварително да Ви информира за стойността на извършените дейности.
От офисите на здравната каса ще научите адресите на лекарите, които са в договорни отношения с компетентната осигyрителна институция.

Медикаменти
Лекарствата се получават във всяка аптека - срещу рецепта.
Лекарят трябва да Ви информира каква част от стойността на лекарствата се възстановява от здравната каса и за кои от тях това е в сила. Заплаща се такса за изпълнение на рецептата.

Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекар. За лечение в спешен център се заплаща такса.

Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го изпратите на Socialna poistovna, ustredie, ul. 29, augusta c. 8–10, 813 63 Bratislava 1

СЛОВЕНИЯ

Здравноосигурителна институция по място на престой
Zavod za zdravstveno zavarovanje (респ. регионалните поделения).

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към обществени здравни заведения или към лекар, упълномощени да предоставят медицински услуги за сметка на осигyрителната институция по мястото на престоя Ви.
Трябва да представите своята ЕЗОК.
За адресите на препоръчителните здравни заведения можете да се осведомите от офисите на осигyрителната институция или в интернет: www.zzzs.si
Предвидено е доплащане - от 5 до 25 на сто от разходите, като при зъболечението то достига до 75 на сто.

Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките, като доплащането е най-малко 25 на сто от стойността им.

Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекар. Предвидено е доплащане.

УНГАРИЯ

Здравноосигурителна институция по място на престой
Националната Здравна каса (респ. нейните териториални поделения)-Orszagos Egeszsеgbiztositasi Penztar Megyei Penztara.

Прегпед и лечение при лекар/зъболекар

При необходимост трябва да се обърнете към болница, поликлиника или общопрактикуващ лекар, упълномощени да предоставят медицински услуги за сметка на осигyрителната институция по мястото на престоя.
Трябва да представите своята ЕЗОК.

Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеки, които работят със здравната каса.
Разходите (изцяло или отчасти) са за сметка на пациента.

Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекар.
При спешни случаи е достатъчно да представите своята ЕЗОК.

Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, трябва да го предадете на компетентната осигyрителна инститyция в Унгария (ако лекуващият Ви лекар не направи това).

ФИНЛАНДИЯ

Здравноосигурителна институция по място на престой
Компетентна осигурителна институция Здравноосигyрителната каса- Kansanelakelaitoksen toimisto/Folkpensionsanstalten byra KELA/FPA.

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към здравен център (Terveyskeskus/ Halsovardscentral) по местопребиваването Ви, или към лекар на свободна практика, а при спешни случаи - към поликлиниката на болница.
Трябва да представите своята ЕЗОК.
Предвидено е доплащане.
При лечение от лекар/зъболекар на свободна практика компетентната здравноосигyрителна институция възстановява разходите (отчасти) след представяне на фактурите и на ЕЗОК.

Медикаменти
При получаване на медикаментите в аптеката първоначално ги заплащате, но при представяне на втория лист от рецептата пред компетентната осигурителна институция ще Ви бъде възстановена част от стойността.

Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекар. Необходимостта от хоспитализация се проверява в поликлиниката на съответната болница.
За този преглед, както и за лечението, се заплащат такси, които не се възстановяват.
Предвидено е доплащане и при амбулаторни манипулации.

Временна неработоспособност
Трябва да поискате от лекаря да Ви издаде Удостоверение за временна неработоспособност.

ФРАНЦИЯ

Здравноосигурителна институция по място на престой
Местната Caisse Primaire d Asssurance Maladie (СРАМ), респ. Caisse Generale de Securite Sociale (CGSS) във френските отвъд морски територии (Гваделупа, Гвиана, Мартиника и Реюнион).

Преглед и лечение при лекар/зъболекар

Първоначално пациентът заплаща самостоятелно лечението.
След представяне в местната СРАМ, pecn. CGSS, на ЕЗОК, както и на попълнения от лекаря формуляр - feuille de soins (assurance ma(adie), който съдържа личните данни и описание на извършените медицински дейности, на пациента му се възстановяват около 70 на сто от разходите.
Предвидена е такса за всяка манипулация.

Медикаменти
Лекарствата се купуват от аптека - срещу рецепта, издадена от лекар.
Компетентната осигурителна институция възстановява (частично или напълно) разходите за лекарствата, отбелязани с винетка.

Болнично лечение
За постъпване в болница трябва да представите направление, издадено от лекар, както и своята ЕЗОК.
Пациентът поема част от разходите и заплаща такса за болничен престой.

Временна неработоспособност
Трябва да поискате от лекаря да Ви издаде Удостоверение за временна неработоспособност.

ХОЛАНДИЯ

Здравноосигурителна институция по място на престой
Agis Zorkverzekeringen, Утрехт.

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ (huisart), упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на осигурителната институция по мястото на престой.
Лечението е безплатно.
За преглед при лекар специалист е необходимо съответно направление.
За зъболечение трябва да се обърнете към т. нар. "tandarts". Разходите се поемат от пациента.

Медикаменти
Лекарства се получават от лекаря или в аптеките - срещу рецепта.
Предвидено е доплащане за определени лекарства.

Болнично лечение
За постъпване в болница е нужно да представите направление от лекар и своята ЕЗОК.
За възстановяване на разходите трябва да потърсите съдействие за връзка с компетентната осигурителна институция, която поема разходите за лечение в най-ниската болнична класа.

Временна неработоспособност
Най-късно на втория ден от настъпването на временната неработоспособносттрябва да се обърнете за възстановяване на разходите към Центъра за връзка с клиенти на Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen (UWV) Teл.: 09 00 92 94.
Необходимо е да съобщите от кога и по каква причина смятате, че сте неработоспособни, а също и къде сте здравноосиryрени и къде живеете.

ХЪРВАТИЯ

Здравноосигурителна институция по място на престой
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.(Хърватска здравноосигурителна каса)
Margaretska 3, 10 000 Zagreb Тел.: +385 1 4806 333

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на осигурителната институция по мястото на престой.
Лечението е безплатно, заплаща се такса за прегледа.
За преглед при лекар специалист е необходимо съответно направление.

За зъболечение трябва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на осигурителната институция по мястото на престой.
Наложителното зъболечение е безплатно, заплаща се такса за прегледа.

Медикаменти
Лекарства се получават от лекаря или в аптеките - срещу рецепта.
Предвидено е доплащане за определени лекарства.

Болнично лечение
За постъпване в болница е нужно да представите направление от лекар и своята ЕЗОК.
За възстановяване на разходите трябва да потърсите съдействие за връзка с компетентната осигурителна институция, която поема разходите за лечение в най-ниската болнична класа.

ЧЕХИЯ

Здравно-осигyрителна институция по място на престой
Здравна каса по Ваш избор - по местопребиваване. На територията на цялата страна има поделения на VZP-Vseobecna zdravotni pojistovna.
Други носители на здравно осигyряване са: ZPMV, ZPS, VOZP, HZP, OZP, RBP, ZPMA, CNZP.

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост следва да се обърнете към лекар, упълномощен да предоставя медицинска помощ за сметка на осигyрителната институция по мястото на престоя.
Трябва да му представите своята ЕЗОК и документ за самоличност Лекарят попълва съответен формуляр, от който и Вие ще получите копие в случай, че се налага преглед npи лекар специалист или постъпване в болница.
Лечението е безплатно. Зъболечението е ограничено само до спешни случаи.

Медикаменти
Срещу рецепта и специален формуляр от лекаря може да получите лекарства във всяка аптека.
За определени лекарства е предвидено доплащане.

Болнично лечение
За постъпване в болница трябва да представите направлението и специалния формуляр, чрез който удостоверявате правата си.
При спешни случаи е достатъчно да представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
Лечението е безплатно.

Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, трябва да го изпратите в местното поделение на Ceska sprava socialniho zabezpeceai (ако лекуващият Ви лекар не е направил това).
Адреса на тази институция следва да получите от лекаря.

ШВЕЦИЯ


Здравноосигурителна институция по място на престой
Forsakringskassan.

Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към амбулатория на болница или към договорен партньор на здравната каса, като представите своята ЕЗОК.
(Адресите на тези изпълнители на медицинска помощ ще намерите във всяка аптека.)
Предвидени са значителни такси.
Зъболечението се извършва в специализирани клиники (folktandvarden) или от зъболекари, упълномощени да предоставят медицинска помощ за сметка на осигyрителната институция по мястото на престоя.
Зъболекарят трябва да изчисли сумата, която няма да Ви бъде възстановена от шведската осигyрителна институция.

Медикаменти
Лекарства се получават срещу рецепта в аптеките, които работят с осигyрителната инститyция. Предвидено е значително доплащане.

Болнично лечение
За постъпване в болница трябвада представите своята ЕЗОК.
Предвидена е потребителска такса за ден болнично лечение. Спешното амбулаторно лечение се заплаща.

 

 

Източник: www.nhif.bg

Сподели